Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję
Koszyk zapytania jest pusty
Szybki kontakt

Agnieszka Basak
tel.: 501-109-155

ab@abasak.pl

Zapraszamy
Pn-Pt: 9:00-17:00

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI | INFORMACJE RODO
  INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
przez AB AGNIESZKA BASAK
BĘDĄCYM ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą AB Agnieszka Basak z klientami przetwarzane są przez Agnieszkę Basak (ADMINISTRATOR) prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą AB Agnieszka Basak
pod adresem ul. Sabały 17, 05-806 Komorów Granica, NIP: 534-140-24-23, Regon: 012975436,
nr telefonu 501-109-155, adres e-mail: ab@abasak.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez AB Agnieszka Basak w szczególności:

1.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) realizacji zamówienia

b) odpowiedzi na zapytania

c) archiwizacji

d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2.  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AB Agnieszka Basak
 [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

b) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

d) prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu;

3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje zawarte w bazie danych Administratora

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach np. Regulaminu i Cennika, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail)

c) analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi klient posługuje się podczas korzystania ze strony internetowej www.abasak.pl oraz www.abprezent.pl (np. z komputera, urządzeń mobilnych). Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (ii) zaproponować spersonalizowaną ofertę .
W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:
1) Ilości sprzedawanych towarów dla klienta oraz
2) Korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np. Strona internetowa). Administrator nie będzie przetwarzać szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.

d) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych AB Agnieszka Basak

e) marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z AB Agnieszka Basak, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez AB Agnieszka Basak.

f) marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np.: przeglądanych podstron na stronie www.abasak.pl oraz www.abprezent.pl

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. d)-f) powyżej może być realizowany przez AB Agnieszka Basak za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np.: obsługi reklamacji)

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących AB Agnieszka Basak

c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę,
której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt. 1)-6) i pkt. 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem Danych (adres siedziby, e-mail, podany na wstępie z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez kontakt bezpośredni z Agnieszką Basak pod nr telefonu.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu (AB Agnieszka Basak): partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np.: rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firma księgowa, firma hostingowa.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szanowny Kliencie,

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Twoich danych osobowych lub chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób uzyskać do nich dostęp, zapraszamy do kontaktu pod adresem: ab@abasak.pl oraz sklep@abasak.pl,
nr tel.: 501-109-155

                                                                                                                                       Z ciepłymi pozdrowieniami
                                                                                                                                                                 Agnieszka Basak

  ................

 

REGULAMIN

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Sklep internetowy www.abprezent.pl obsługiwany jest przez firmę AB Agnieszka Basak, z siedzibą w  Granicy, przy ul. Sabały 17, 05-806 Komorów Granica, NIP 534-140-24-23, REGON 012975436.

2. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW 


2.1. Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest:
a) prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
b) wybór sposobu wysyłki
c) wybór formy płatności
d) wysłanie zamówienia (wciśnięcie odpowiedniego przycisku w ostatnim kroku składania zamówienia)

2.3. Wysyłając zamówienie, zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez zamawiającego postanowień regulaminu, firma AB Agnieszka Basak jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

2.4. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez stronę internetową przez 24h/dobę 7 dni w tygodniu.
Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.5. Firma AB Agnieszka Basak zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera UPS.

2.6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia kontaktując się z Agnieszką Basak telefonicznie pod numerem  komórkowym:  501-109-155, bądź pocztą elektroniczną:  sklep@abasak.pl.

2.7. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Firma AB Agnieszka Basak zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym, z zastrzeżeniem co do produktów będących elementami zamówień, które są w trakcie realizacji.
W przypadku, gdy firma AB Agnieszka Basak popełniła błąd w podaniu ceny - zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już ostatecznie potwierdzone i zapłacone.

2.8. Firma AB Agnieszka Basak. prowadząca sklep Internetowy, wystawia dokument sprzedaży - (paragon/faktura VAT , faktura pro forma). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wpisać dokładne dane konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT.

2.9. Składający zamówienie upoważnia  firmę AB Agnieszka Basak do wystawienia faktury/paragonu bez podpisu odbiorcy.

2.10. Informacje o poszczególnych etapach realizacji zamówienia są widoczne w zakładce „Logowanie” (jest dostępna po  zalogowaniu się) > zakładka "Zamówienia". 

Zakupy na stronie www.abprezent.pl mają charakter orientacyjny dlatego każdy zakup wymaga ustnego lub pisemnego potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy AB Agnieszka Basak.
Potwierdzenie wysyłamy w ciągu 24-48h od złożenia zamówienia.
Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.


3. WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1. W momencie składania zamówienia klient wybiera jeden z trzech sposobów płatności:

- "GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE" - przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu
- „ZA POBRANIEM” - zapłata przy odbiorze przesyłki od kuriera UPS
- "PRZEDPŁATA NA KONTO" - zamówiony towar zostanie wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto kwoty stanowiącej równowartość transakcji:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
nr konta: 06 1050 1924 1000 0091 3941 5872

AB Agnieszka Basak
ul. Sabały 17
05-806 Komorów  Granica

Uwaga: Jeżeli wybrałeś formę zapłaty jako przelew, zaczekaj na potwierdzenie o możliwości realizacji zamówienia (uwidocznione w "Zamówienie" - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu).
Nie dokonuj przedpłaty przed tym potwierdzeniem.

4. CENA WYSYŁKI

4.1. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od formy wysyłki i wagi przesyłki. Koszt przesyłki  jest wyliczany w trakcie składania zamówienia (po wybraniu formy wysyłki). W przypadku przedpłaty na konto,  paczki wysyłane są po przedpłacie (przelewem) całości zamówienia przed dostawą.

TABELA

4.2. Koszt przesyłki przy zamówieniu o wartości brutto powyżej  300,00 zł wynosi 0 zł.
(koszty transportu pokrywa firma AB).

5. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

5.1. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach firmy kurierskiej UPS.

5.2. AB Agnieszka Basak  zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego w dzień powszedni zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia go przez formularz. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a) sprawdzeniu przez AB Agnieszka Basak kompletności i prawidłowości wysłanych danych
b) sprawdzeniu dostępności produktów

5.4. W przypadku braku towaru, firma  zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania ( mailowo lub telefonicznie ) zamawiającego o zaistniałej sytuacji, co jest równoznaczne z anulacją zamówienia na ten produkt. Dodatkowo odpowiednia informacja pojawi się
w  zakładce "Zamówienia" oraz na e-mail - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu.

5.5. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego zamówienia pojawi się odpowiednia informacja w zakładce ,,zamówienia’’ (patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu).


5.6  W przypadku płatności przelewem, po odnotowaniu wpływu na konto odpowiednich środków zamówiony towar zostanie niezwłocznie wysłany (informacja o tym pojawi się w zakładce "zamówienia" oraz na e-mail - patrz punkt 2.10 niniejszego regulaminu).

5.7. Możliwa jest dostawa poza granice Polski - w takim przypadku zamawiający powinien się z nami skontaktować pod numerem telefonu : 501-109-155, bądź pocztą elektroniczną:  sklep@abasak.pl.

5.8. Firma AB Agnieszka Basak. zastrzega sobie prawo do zmiany ceny na cenę rynkową jeżeli w sklepie internetowym została podana cena nieaktualna. Cena może zostać zrekalkulowana do aktualnej dostawy.

5.9 Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zakupu towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie zostanie anulowane.

5.9.1 W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie w przeciągu 48h i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

6. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI

6.1. Każdy zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu oraz dodatkowym opakowaniu chroniącym produkt w czasie transportu. 
Przy opcji PAKOWANIE JAKO PREZENT w opakowaniu prezentowym oraz dodatkowym opakowaniu chroniącym produkt w czasie transportu. 

6.2. Każda paczka jest ubezpieczona – proszę sprawdzać zawartość paczki w obecności kuriera UPS.

6.2. Firma AB Agnieszka Basak ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia towaru, które nastąpiły podczas transportu tylko w przypadku poprawnego wypełnienia protokołu szkodowego w obecności kuriera UPS.

6.3. Protokół szkodowy należy wypełniać samodzielnie, dokładnie i rzetelnie.
Tylko samodzielne wypełnienie protokołu daje możliwość poprawnego opisania szkody.

6.4. Bezbłędne wypełnienie protokołu szkodowego leży w interesie Kupującego, ponieważ po otrzymaniu zwrotu uszkodzonego towaru wraz z oryginałem protokołu szkodowego firma AB Agnieszka Basak wysyła Kupującemu nowy produkt bądź dokonuje naprawy na własny koszt, a sama stara się o odszkodowanie.

wskazówka :

Kupujący powinien otworzyć przesyłkę w obecności kuriera, aby upewnić się, że nie nosi ona oznak uszkodzeń oraz, że towar znajdujący się w środku jest kompletny. Jeśli przesyłka została uszkodzona podczas transportu bądź jeśli w paczce brakuje elementów, Kupujący powinien spisać w obecności kuriera odpowiedni protokół i odmówić przyjęcia uszkodzonego towaru. Tylko spisanie protokołu daje możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia lub zagubienia w trakcie transportu zakupionego towaru.


7. REKLAMACJE I GWARANCJE

7.1. Produkty w sklepie posiadające gwarancję mają zamieszczoną informację o długości gwarancji  w „Opis”- > „Dane techniczne”- > „Gwarancja”. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać.

7.2. Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt nadawcy.

7.3.  O chęci zareklamowania produktu należy poinformować uprzednio poprzez wysłanie wiadomości na adres: sklep@abasak.pl w przeciągu 7 dni roboczych od daty dostawy.

7.4.  Po zgłoszeniu reklamacji, do Kupującego wysłany zostanie drogą elektroniczną formularz reklamacyjny, który Klient zobowiązany jest wypełnić i odesłać wraz z reklamowanym produktem.

8. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r) Klient ma prawo do zwrotu NIEOZNAKOWANEGO kupionego towaru w ciągu 10 dni od daty doręczenia przesyłki, bez względu na przyczynę.
Zakupiony towar podlega zwrotowi pod warunkiem, że:
- nie nosi śladów użytkowania,
- towar znajduje się w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu,

8.2. Do odsyłanej przesyłki należy dołączyć  kopię dowodu zakupu towaru (paragon, faktura VAT), numer konta bankowego oraz formularz reklamacyjny.

8.3. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu wartości produktu w ciągu 14 dni, przelewem, na konto wskazane przez Kupującego.

8.4. Kwota podlegająca zwrotowi to należność z faktury otrzymanej wraz z zamówionym towarem. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.

8.5. Zwracany towar Klient odsyła na własny koszt.

8.6. W przypadku usterki technicznej zamówionego towaru, AB Agnieszka Basak. zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu.

8.7. Wystąpienie usterki w zamówionym produkcie należy zgłosić poprzez wiadomość wysłaną na adres: sklep@abasak.pl w przeciągu 7 dni roboczych od chwili dostawy.

8.8. Po przyjęciu informacji o wystąpieniu usterki AB Agnieszka Basak wysyła do Kupującego formularz reklamacyjny drogą elektroniczną, który należy dołączyć do przesyłki wraz z wadliwym produktem i kopią paragonu lub faktury VAT, a następnie odesłać na adres: AB Agnieszka Basak,ul. Sabały 17, 05-806 Komorów Granica.

8.9. Po otrzymaniu przesyłki z wadliwym produktem od Kupującego, AB Agnieszka Basak zobowiązuje się do oddania wadliwego produktu do serwisu producenta.

8.9.1 Okres naprawy wadliwego produktu wynosi do dwóch tygodni.

8.9.2 W przypadkach, kiedy serwis producenta oczekuje na części niezbędne do naprawy wadliwego produktu, okres naprawy może wydłużyć się, o czym Kupujący zostanie uprzednio poinformowany.

8.9.3 Po naprawie wadliwego produktu przez serwis producenta, naprawiony produkt zostanie odesłany do Kupującego pod wskazany przez niego w formularzu reklamacyjnym adres.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Wypełnienie formularza z danymi zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dodatkowo do informacji o aktualnościach. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
9.2. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek poprzez "Profil", a także usunięcia z bazy danych.

9.3. AB Agnieszka Basak. zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych".

9.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@abasak.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować pocztą elektroniczną: sklep@abasak.pl

Pliki cookies

Dla Państwa wygody serwis www.abprezent.pl

używa plików cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników,
by mogli się Państwo zalogować lub w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy,  który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.


Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Państwa o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób.
Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzacie się Państwo na ich wykorzystywanie.

Można jednak zdecydować, że nie chcecie Państwo, by pliki te były przechowywane (lub je usunąć - wszystkie lub tylko niektóre).
Decydujące są ustawienia przeglądarki.

*w przeglądarce Firefox: Opcje > Prywatność.
*w przeglądarce Chrome: Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści
*w przeglądarce Internet Explorer: Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność (wybór różnych poziomów ochrony) >
>Zaawansowane (ręczne dostosowanie obsługi plików cookies).
*w przeglądarce Opera: Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Prosimy pamiętać: te opcje ustawia się w każdej przeglądarce osobno. 

Zapraszam do zakupów

Agnieszka Basak